Nira Pumps Oy - Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nira Pumps Oy
Y-tunnus: 2552547-9
Putajantie 42
38210 Sastamala
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Peter Johansson,
 
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Nira Pumps Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja.
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja Nira Pumps Oy:n verkkopalveluiden käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta keskinäisen sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella suoramarkkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, jotka ovat yhteensopivia sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja‐asetuksen (679/2016, GDPR‐asetus) että Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön kanssa. Mikäli sääntelyssä tai IT2018 EHK – erityisehdoissa tapahtuisi muutoksia, sovelletaan aina voimassaolevaa kansallista ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:
 • Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja titteli /tehtävänimike
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Tilaushistoria
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Nira Pumps Oy:n verkkosivustolla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet (esim. postituslistat) ja/tai niihin osallistuminen (esim. kilpailut verkkosivustolla)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 
6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Nira Pumps Oy:n kanssa. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, verkkopalveluihimme rekisteröityessäsi tai kun käytät Nira Pumps Oy:n palveluita. Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi tai julkisesta yrityksesi tietoja pitävästä rekisteristä (esim ytj.fi). Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut esim. tarjoamaamme koulutukseen.

Seuraamme myös evästeitä, jos vierailusi Nira Pumps Oy:n sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Nira Pumps Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

 
7. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä ratkaisuilla. Rekistereihin on pääsy ainoastaan Nira Pumps Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Nira Pumps Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:
 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä.
 • Tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot.
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
 • Oikeus vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme.
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

Nira Pumps Oy

Peter Johansson
PL 54
38201 SASTAMALA
peter.johansson(at)lojer.com

Nira Pumps Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.
 
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla